Nadere regelgeving:
- Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS)
- Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht

 

 

WET van 27 april 1903, Stb. 1903, 111, tot vaststelling van een Wetboek van Militair Strafrecht. Inwerkingtreding: 1 januari 1923 (Stb. 1922, 515).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Militair Strafrecht vast te stellen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken het WETBOEK VAN MILITAIR STRAFRECHT.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).