Nadere regelgeving:
- Besluit aanwijzing Halt-feiten
- Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS)
- Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen (vervallen)
- Besluit Jeugdwet
- Besluit OM-afdoening
- Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994 (vervallen)
- Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
- Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen (vervallen)
- Penitentiaire maatregel
- Reclasseringsregeling 1995
- Regeling strafonderbreking jeugdigen
- Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
- Reglement justiti├źle jeugdinrichtingen
- Reglement verpleging terbeschikkinggestelden
- Transactiebesluit 1994 (vervallen)
- Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (vervallen)
- Uitvoeringsregeling reclassering 2005

 

 

WET van 3 maart 1881, Stb. 1881, 35. Inwerkingtreding: 1 september 1886 (Stb. 1886, 64).

 

     WIJ WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).