BESLUIT van 23 augustus 2005, Stb. 2005, 440, houdende regels omtrent het tijdstip van de aanvang van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in verband met de opschortende werking van een verzoek om gratie (Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen). Inwerkingtreding: 1 oktober 2005.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 juni 2005, nr. 5357232/05/6;
     Gelet op artikel 558a, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 2005, nr. W03.05.0231/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 18 augustus 2005, nr. 5365118/05/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).