Nadere regelgeving:
- Beschikking aanwijzing advocaat
- Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen (vervallen)
- Besluit bepaling duur gevangenisstraf ex artikel 369 en 376 Wetboek van Strafvordering
- Besluit bepaling duur gevangenisstraf ex artikel 487 en 501 Wetboek van Strafvordering
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
- Besluit digitale stukken Strafvordering
- Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
- Besluit elektronische aangifte (vervallen)
- Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering
- Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen (vervallen)
- Besluit getuigenbescherming
- Besluit in beslag genomen voorwerpen
- Besluit inrichting en orde politieverhoor
- Besluit Jeugdwet
- Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
- Besluit OM-afdoening
- Besluit opsporing terroristische misdrijven
- Besluit slachtoffers van strafbare feiten
- Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
- Besluit tenuitvoerlegging geldboeten (vervallen)
- Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
- Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
- Besluit uitsluiting oproepingsprocedure
- Besluit vorderen gegevens telecommunicatie
- Reclasseringsregeling 1995
- Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
- Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
- Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen tot inbeslagneming (vervallen)
- Uitvoeringsregeling reclassering 2005

 

 

WET van 15 januari 1921, Stb. 1921, 14. Inwerkingtreding: 1 januari 1926 (Stb. 1925, 465).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafvordering vast te stellen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Worden vastgesteld de navolgende bepalingen welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafvordering

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).