MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 311, tot gemeentelijke herindeling van West-Overijssel. Inwerkingtreding: 28 juli 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
wenselijk is de gemeentelijke indeling in West-Overijssel te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).