Nadere regelgeving:
- Besluit gewetensbezwaren militaire dienst
- Reglement rechtstoestand tewerkgestelden

 

 

WET van 27 september 1962, Stb. 1962, 370, houdende regeling inzake vrijstelling van de militaire dienst wegens ernstige gewetensbezwaren. Inwerkingtreding: 1 december 1964 (Stb. 1964, 404).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuwe regeling ter uitvoering van artikel 196 van de Grondwet te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).