WET van 15 april 1992, Stb. 1992, 243, houdende machtiging als bedoeld in artikel 6 van de Wet Stichting Industrieel Garantiefonds. Inwerkingtreding: 27 mei 1992.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat gebleken is, dat aan de activiteiten van de Stichting Industrieel Garantiefonds geen behoefte meer bestaat en dat het derhalve, gelet op artikel 6 van de Wet Industrieel Garantiefonds (Stb. 1957, 295), wenselijk is Onze Minister van Economische Zaken te machtigen het besluit tot opheffing van de stichting "Stichting Industrieel Garantiefonds" goed te keuren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken wordt gemachtigd het besluit tot opheffing van de stichting "Stichting Industrieel Garantiefonds" goed te keuren.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 april 1992

 

BEATRIX

 

De Minister van Economische Zaken,
J.E. Andriessen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
P. Bukman

De Minister van Financiƫn,
W. Kok

 

Uitgegeven de zesentwintigste mei 1992
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin