MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 26 maart 1999, Stb. 1999, 203, houdende machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds voor de zorgsector. Inwerkingtreding: 21 mei 1999.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is dat de Staat medewerking verleent aan de oprichting van een Stichting Waarborgfonds voor de zorgsector;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).