WET van 7 oktober 1982, Stb. 1982, 585, houdende machtiging tot oprichting van de naamloze vennootschap Maatschappij voor Industriële Projecten N.V. Inwerkingtreding: 27 oktober 1982.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat tot oprichting overgaat van de naamloze vennootschap Maatschappij voor Industriële Projecten N.V. en dat daartoe ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) machtiging bij de wet vereist is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken wordt gemachtigd om namens de Staat der Nederlanden bij eenzijdige rechtshandeling op te richten de naamloze vennootschap Maatschappij voor Industriële Projecten N.V., welke ten doel heeft op commerciële basis de totstandkoming te bevorderen van projecten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de industriële bedrijvigheid en de commerciële dienstverlening in Nederland, en deel te nemen in verdere plaatsing van kapitaal.

Artikel 2

Voor een handelen of nalaten, dat ten gevolge heeft dat de Staat slechts voor de helft of minder deelneemt in het kapitaal van de vennootschap, is machtiging bij de wet vereist.

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 7 oktober 1982

 

BEATRIX

 

De Minister van Economische Zaken,
J.C. Terlouw

De Minister van Financiën,
Van der Stee

 

Uitgegeven de zesentwintigste oktober 1982
De Minister van Justitie,
J. de Ruiter