Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 3 mei 1989, Stb. 1989, 152, houdende regelen met betrekking tot de privatisering van het Waarborgfonds Motorverkeer. Inwerkingtreding: 1 juni 1989 (Stb. 1989, 174).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de betrokkenheid van de Staat bij het Waarborgfonds Motorverkeer terug te dringen en dat in verband daarmee wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269) en het treffen van enkele andere wettelijke voorzieningen noodzakelijk zijn;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).