MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 14 mei 1998, Stb. 1998, 281, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998-1999. Inwerkingtreding: 20 mei 1998.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat met ingang van het studiejaar 1998-1999 een aanvang kan worden gemaakt met het onderwijs in enkele nieuwe voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek;
     dat in verband hiermee een wettelijke voorziening dient te worden getroffen onder meer ter afwijking van artikel 6.16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
     dat het voorts wenselijk is dat een aantal in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs vermelde afstudeerroutes op het gebied van het kunstvakonderwijs uit dat register vervalt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).