Nadere regelgeving:
- Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
- Drinkwaterbesluit
- Drinkwaterregeling

 

 

WET van 2 juli 1969, Stb. 1969, 315, houdende regelen nopens de hygiëne en de veiligheid in zweminrichtingen. Inwerkingtreding: 11 november 1984 (Stb. 1984, 470).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bij de wet regelen te stellen met betrekking tot de hygiëne en de veiligheid in zweminrichtingen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).