MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
- Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen)
- Regeling groenprojecten 2010 (vervallen)
- Regeling groenprojecten 2016
- Regeling groenprojecten buitenland 2002
- Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen)
- Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
- Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
- Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
- Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

 

 

WET van 11 mei 2000, Stb. 2000, 215, tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001). Inwerkingtreding: 1 januari 2001 (Stb. 2000, 216).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de grondslag van de belasting op inkomen te verbreden en te versterken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling.