Nadere regelgeving:
- Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003

 

 

WET van 13 januari 1949, Stb. 1949, J 23, houdende instelling van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk. Inwerkingtreding: 26 januari 1949.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten aanzien van de ten laste van het Rijk aangegane geldleningen, waarbij zulks niet reeds in de voorwaarden van uitgifte is geschied, de mogelijkheid te openen, tot het instellen van schuldregisters, waarin de schuld ten name van de eigenaar wordt ingeschreven;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).