Nadere regelgeving:
- Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

 

 

WET van 29 september 1815, Stb. 1815, 47, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw. Inwerkingtreding: 19 oktober 1815.

 

     WIJ WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

     Alzoo Wij in aanmerking genomen hebben, dat het uitdeelen van vereerende onderscheidings-teekenen aan hen, die door beproefde vaderlandsliefde, bijzonderen ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerpligten of buitengewone bekwaamheid in wetenschappen en kunsten, zich eene billijke aanspraak op de algemeene achting, en Onze erkentenis verworven hebben, eenen heilzamen invloed oefenen kan op de aankweeking van deugd en kennis;
     ZOO IS HET, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de Staten-Generaal, goedgevonden hebben te bepalen en te statuĂ«ren, gelijk Wij bepalen en statuĂ«ren bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).