Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 14 oktober 1982, Stb. 1982, 579, houdende invoering van het middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs. Inwerkingtreding: 22 oktober 1982.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is bij het middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en het middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs over te gaan tot verbreding van de onderwijsdoelstellingen en verruiming van de opleidingsmogelijkheden, en dat het, gelet op de onderwijskundige en schoolorganisatorische doelmatigheid, gewenst is genoemde onderwijssoorten te vervangen door een nieuwe onderwijssoort, genaamd: middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).