Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 24 december 1992, Stb. 1992, 684, houdende invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten. Inwerkingtreding: 1 januari 1993.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in verband met het vervallen van de accijnsheffing van alcoholvrije dranken, van suiker en suikerhoudende produkten en van pruimtabak en snuiftabak en de inwerkingtreding van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten het wenselijk is de wetten waarin naar de accijns wordt verwezen aan te passen, alsmede overgangsmaatregelen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).