Nadere regelgeving:
- Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
- Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (vervallen)

 

 

WET van 26 november 1970, Stb. 1970, 580, houdende regelen in het belang van het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging. Inwerkingtreding: 29 december 1970 (Stb. 1970, 677).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is regelen te stellen in het belang van het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).