MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 201, houdende regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten. Inwerkingtreding: 1 januari 1999 (Stb. 1998, 311).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is met het oog op de deelneming van Nederland aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie wetgeving aan te passen en daarbij een nieuwe voorziening te treffen met betrekking tot de wisselkoers van de euro ten opzichte van de valuta van lidstaten die niet tot het eurogebied behoren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).