[Regeling van 9 december 2007, Stcrt. 2007, 245. Inwerkingtreding: 1 januari 2008]

 

REGELING van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 9 december 2007, nr. DJZ2007121937, houdende regels tot bevordering van inburgering van personen die vallen onder het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr. 2007/11, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 en die in een opvangvoorziening verblijven (Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang)

     De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;
     Gelet op de artikelen 48r en 48s van de Wet Justitie-subsidies en artikel 6.1, derde lid, van het Besluit inburgering;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).