Nadere regelgeving:
- Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
- Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart
- Besluit burgerluchthavens
- Besluit luchtvaartuigen 2008
- Besluit luchtverkeer 2014
- Luchtverkeersreglement (vervallen)
- Regeling bloed- en urineonderzoek
- Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen 2006
- Regeling taken meteorologie en seismologie
- Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

 

 

WET van 18 juni 1992, Stb. 1992, 368, houdende algemene regeling met betrekking tot het luchtverkeer. Inwerkingtreding: 1 januari 1993 (Stb. 1992, 726).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is mede ter uitvoering van het Verdrag van Chicago (Trb. 1973, 109), het Eurocontrol Verdrag (Trb. 1961, 62, gewijzigd bij Trb. 1981, 182) en de Multilaterale overeenkomst betreffende "en route" heffingen (Trb. 1981, 181) nieuwe regels te stellen omtrent de bescherming van de openbare veiligheid bij het gebruik van het luchtruim en de bevordering van de veilige, ordelijke en vlotte afwikkeling van het luchtverkeer;
     dat het tevens wenselijk is om de burgerlijke luchtverkeersbeveiliging onder te brengen in een zelfstandig bestuursorgaan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).