Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 23 december 1987, Stb. 1987, 650, houdende machtiging tot deelneming door Nederland in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD). Inwerkingtreding: 22 januari 1988.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, ten laste van 's Rijks schatkist bij te dragen in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).