Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 21 november 1990, Stb. 1990, 572, houdende machtiging tot deelneming van de Staat aan het geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten. Inwerkingtreding: 12 december 1990.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor Nederland wenselijk is deel te nemen aan het geïntegreerd mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten, ingesteld bij Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1988 (PbEG L 178);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).