Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 18 maart 1987, Stb. 1987, 130, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Inwerkingtreding: 8 april 1987.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat der Nederlanden tot oprichting overgaat van de Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en dat daartoe ingevolge het bepaalde in artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) machtiging bij de wet is vereist;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).