WET van 24 maart 1988, Stb. 1988, 163, houdende machtiging tot oprichting van de Stichting arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de overheid. Inwerkingtreding: 29 april 1988.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Staat der Nederlanden overgaat tot de oprichting van een Stichting arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de overheid en dat voor die oprichting een machtiging bij wet op grond van artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671) vereist is;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om namens de Staat der Nederlanden op te richten de Stichting arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de overheid, die als doel heeft:

  • a. het stimuleren van additionele arbeidsmarkt- en opleidingsactiviteiten die door overheidswerkgevers na overleg met hun werknemersvertegenwoordiging tot stand worden gebracht ten behoeve van die werkgevers, hun werknemers en werkzoekenden door het geheel of gedeeltelijk financieren daarvan;

  • b. het ondersteunen of initiĆ«ren van educatieve activiteiten die van belang zijn voor de huidige of de toekomstige functie van werknemers in dienst bij overheidswerkgevers of voor de instroom van werkzoekenden als werknemers in dienst bij overheidswerkgevers.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 maart 1988

 

BEATRIX

 

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C.P. van Dijk

 

Uitgegeven de achtentwintigste april 1988
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes