Nadere regelgeving:
- Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (vervallen)
- Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015
- Besluit wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen
- Regeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
- Regeling wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen (vervallen)

 

 

WET van 26 februari 1998, Stb. 1998, 161, houdende regelen inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen). Inwerkingtreding: 1 april 1999 (Stb. 1999, 145).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede in verband met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wenselijk is regelen te stellen met betrekking tot medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).