Nadere regelgeving:
- Activiteitenbesluit milieubeheer (niet opgenomen)
- Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
- Besluit bodemkwaliteit
- Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
- Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
- Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
- Besluit handel in emissierechten
- Besluit informatie inzake rampen en crises
- Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
- Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
- Besluit omgevingsrecht
- Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (vervallen)
- Besluit risico's zware ongevallen 2015
- Drinkwaterbesluit
- Drinkwaterregeling
- Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
- Regeling bodemkwaliteit
- Regeling omgevingsrecht
- Regeling risico's zware ongevallen
- Regeling risico's zware ongevallen 1999 (vervallen)
- Stortbesluit bodembescherming
- Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
- Vuurwerkbesluit

 

 

WET van 13 juni 1979, Stb. 1979, 442, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne. Inwerkingtreding: 1 september 1980 (Stb. 1980, 443).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, naast de wettelijke regelingen, geldende voor de onderscheidene onderdelen van het gebied van de milieuhygiëne, regelen te stellen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op dat gebied;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).