Nadere regelgeving:
- Besluit minimumjeugdloon
- Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

 

 

WET van 27 november 1968, Stb. 1968, 657, houdende regelen inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag. Inwerkingtreding: 23 februari 1969.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bij de wet regelen te stellen inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).