Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 18 december 1991, Stb. 1992, 19, houdende nadere voorzieningen met betrekking tot het tijdstip met ingang waarvan waterschapsomslagen kunnen worden geheven. Inwerkingtreding: 17 januari 1992.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nadere voorzieningen te treffen met betrekking tot het tijdstip met ingang waarvan waterschapsomslagen kunnen worden geheven indien tegen de goedkeuring van de desbetreffende belastingverordening beroep op de Kroon open staat of is ingesteld;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).