Nadere regelgeving:
- Besluit omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden

 

 

WET van 15 mei 1981, Stb. 1981, 295, houdende regeling van de omrekening in Nederlands geld van in goud uitgedrukte rekeneenheden. Inwerkingtreding: 15 maart 1982 (Stb. 1982, 63).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen voor de omrekening in Nederlands geld van in andere wetten of in internationale overeenkomsten in verband met beperking van aansprakelijkheid genoemde, in goud uitgedrukte rekeneenheden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).