Nadere regelgeving:
- Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000)
- Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
- Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

 

 

WET van 24 december 1992, Stb. 1992, 709, tot vaststelling van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992. Inwerkingtreding: 1 januari 1993.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de opheffing van de fiscale grenzen binnen de Europese Gemeenschap wenselijk is het stelsel van heffing van de bijzondere verbruiksbelastingen van personenauto’s en van motorrijwielen te herzien, alsmede om deze belastingen op te nemen in een afzonderlijke wet en voorts dat het gewenst is in het tarief te differentiëren naar een milieu- en een energiegrondslag en het begrip personenauto nader te definiëren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).