Nadere regelgeving:
- Dierproevenbesluit (vervallen)
- Dierproevenbesluit 2014
- Regeling huisvesting en verzorging proefdieren (vervallen)

 

 

WET van 12 januari 1977, Stb. 1977, 67, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren. Inwerkingtreding: 23 februari 1977.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op de bescherming van het dier regelen te stellen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).