Nadere regelgeving:
- Besluit bekostiging WEC
- Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
- Besluit leerlinggebonden financiering (vervallen)
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
- Onderwijskundig besluit WEC

 

 

WET van 15 december 1982, Stb. 1982, 730, houdende Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Inwerkingtreding: 1 januari 1985 (Stb. 1984, 653).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, gewenst is wettelijke voorzieningen voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).