Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 24 mei 1937, Stb. 1937, 204, houdende maatregelen tot nietigverklaring van goudclausules in bepaalde overeenkomsten. Inwerkingtreding: 28 mei 1937.

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, in verband met het Koninklijk besluit van 26 September 1936, Nº. 52, bekrachtigd bij de Wet van 30 September 1936 (Staatsblad Nº. 101), goudclausules, voorkomende in bepaalde overeenkomsten, nietig te verklaren;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).