MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit op de huurtoeslag
- Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 

 

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 197, houdende nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet).¹ Inwerkingtreding: 1 juli 1997 (Stb. 1997, 268).

1. Redactie: ingevolge artikel IV, onderdeel H, van de Wet van 23 juni 2005, Stb. 2005, 345, is de Huursubsidiewet met ingang van 1 september 2005 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet op de huurtoeslag.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet individuele huursubsidie te herzien, ter matiging van de huurlasten van huishoudens met lagere inkomens, ter vereenvoudiging van de wettelijke bepalingen, alsmede ter vergroting van de doelmatigheid van de huursubsidieverstrekking;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).