Nadere regelgeving:
- Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen)
- Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
- Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen)
- Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
- Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
- Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

 

 

WET van 16 december 1964, Stb. 1964, 514, houdende vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940 door een nieuwe wettelijke regeling. Inwerkingtreding: 1 juli 1965 (Stb. 1964, 522).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Besluit op de Loonbelasting 1940 door een meer overzichtelijke en op verschillende punten herziene wettelijke regeling te vervangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).