Nadere regelgeving:
- Besluit medische hulpmiddelen
- Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers
- Meetinstrumentenbesluit II (vervallen)
- Uitvoeringsbesluit Wkkgz

 

 

WET van 15 januari 1970, Stb. 1970, 53, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen. Inwerkingtreding: 1 mei 1970 (Stb. 1970, 156).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de volksgezondheid regelen te stellen met betrekking tot medische hulpmiddelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).