Nadere regelgeving:
- Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000)
- Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
- Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994

 

 

WET van 16 december 1993, Stb. 1994, 17, tot vaststelling van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. Inwerkingtreding: 1 april 1995 (Stb. 1995, 152).

 

    WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 te vervangen door een wet ingevolge welke de motorrijtuigenbelasting voor personenauto's, bestelauto’s en motorrijwielen ter zake van het houden van die motorrijtuigen wordt geheven en voor andere motorrijtuigen ter zake van het rijden op de weg;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).