Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 9 maart 1962, Stb. 1962, 88, op de Raad van State. Inwerkingtreding: 16 april 1962 (Stb. 1962, 110).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet van 21 December 1861, houdende regeling van de samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State (Stb. 1861, 129), door een nieuwe wet te vervangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).