Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 10 augustus 1951, Stb. 1951, 347, houdende nieuwe vaststelling van het rechtsgebied en de zetels der rechtbank en kantongerechten. Inwerkingtreding: 1 februari 1952 (Stb. 1951, 462).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechtsgebieden en de zetels der rechtbanken en kantongerechten opnieuw vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).