Nadere regelgeving:
- Besluit digitale stukken Strafvordering
- Besluit financiering rechtspraak 2005
- Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren (vervallen)
- Besluit opleiding rechters en officieren van justitie
- Besluit orde van dienst gerechten

 

 

WET van den 18den April 1827, Stb. 1827, 20, op de zamenstelling der Regterlijke magt en het beleid der Justitie. Inwerkingtreding: 17 mei 1827.

 

     WIJ WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

     Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 163 van de grondwet, moet worden ingevoerd "een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van de zamenstelling der regterlijke magt en van de manier van procederen";
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
     Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, te arresteren de navolgende Wet op de zamenstelling der Regterlijke Magt en het beleid der Justitie voor het Koninkrijk der Nederlanden.

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).