Nadere regelgeving:
- Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
- Besluit OM-afdoening
- Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
- Besluit toevoeging mediation
- Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

 

 

WET van 23 december 1993, Stb. 1993, 775, houdende regelen omtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Inwerkingtreding: 1 januari 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede ter uitvoering van artikel 18, tweede lid, van de Grondwet, wenselijk is nieuwe wettelijke regels vast te stellen omtrent de verstrekking door de overheid van gefinancierde rechtsbijstand aan minderdraagkrachtigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).