Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 24 december 1953, Stb. 1953, 661, houdende regeling omtrent het verlenen van bijdragen door de Staat in materiƫle schade, geleden als gevolg van de op 1 februari 1953 ingetreden watersnood. Inwerkingtreding: 16 januari 1954.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke regeling in het leven te roepen omtrent het verlenen van bijdragen door de Staat in materiĆ«le schade, geleden als gevolg van de op 1 Februari 1953 ingetreden watersnood;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).