Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  OP  HET  CENTRAAL  BUREAU  VOOR  DE  STATISTIEK  (Wet CBS)

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Besluit gegevensverwerving CBS

 

 

WET van 20 november 2003, houdende vaststelling van een wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Wet op het Centraal bureau voor de statistiek)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is over te gaan tot externe verzelfstandiging van het dienstonderdeel Centraal bureau voor de statistiek door oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan en nieuwe regels vast te stellen inzake de verwerving, het gebruik en de verstrekking van gegevens in het kader van de statistische informatievoorziening;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;

b. CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;

c. directeur-generaal: de directeur-generaal van de statistiek;

d. CCS: de Centrale commissie voor de statistiek.

Hoofdstuk 2. Centraal bureau voor de statistiek

Paragraaf 1. Instelling en taak

Artikel 2

1. Er is een Centraal bureau voor de statistiek.

2. Het CBS bezit rechtspersoonlijkheid.

3. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing.

Artikel 3

Het CBS heeft tot taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken.

Artikel 4

Het CBS is op nationaal niveau belast met de productie van communautaire statistieken.

Artikel 5

1.Het CBS kan in incidentele gevallen statistische werkzaamheden voor derden verrichten. Deze werkzaamheden mogen niet leiden tot mededinging met private aanbieders van vergelijkbare diensten die uit een oogpunt van goede marktwerking ongewenst is.

2.Onze Minister kan nadere regels stellen over de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 2. Bestuursorganen

Artikel 6

Het CBS heeft twee bestuursorganen:

a. de directeur-generaal, bedoeld in artikel 8;

b. de CCS, bedoeld in artikel 20.

Paragraaf 3. Personeel

Artikel 7

De bevoegdheden zoals neergelegd in de rechtspositieregels die gelden voor de ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries, met uitzondering van de aan Ons dan wel de aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegekende bevoegdheden tot het stellen van regels, worden uitgeoefend door de directeur-generaal.

Hoofdstuk 3. Directeur-generaal van de statistiek

Paragraaf 1. Instelling en samenstelling

Artikel 8

1. Het bestuur van het CBS wordt gevormd door een directeur-generaal met de titel van directeur-generaal van de statistiek.

2. Onze Minister stelt regels ten aanzien van de plaatsvervanging van de directeur-generaal.

Paragraaf 2. Benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 10

1. De directeur-generaal wordt benoemd voor een periode van ten hoogste zeven jaren en kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaren.

2. Bij het openvallen van de functie van directeur-generaal doet de CCS een aanbeveling voor de vervulling van deze functie aan Onze Minister.

3. Schorsing en ontslag van de directeur-generaal vindt niet plaats dan nadat de CCS is gehoord.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2011]

Paragraaf 3. Taken, bevoegdheden en werkwijze

Artikel 13

1.De directeur-generaal is belast met het besturen van het CBS.

2.De directeur-generaal vertegenwoordigt het CBS in en buiten rechte.

Artikel 14

1.De directeur-generaal stelt ten minste eenmaal in de vijf jaren een meerjarenprogramma op, waarin op hoofdlijnen wordt vastgelegd welke werkzaamheden het CBS zal uitvoeren in de komende jaren.

2.Het meerjarenprogramma bevat voorts een beschrijving van de op middellange en lange termijn te realiseren doelstellingen, de hoofdlijnen van het daarop te richten beleid en de financiŽle en organisatorische voorwaarden die daartoe vervuld moeten worden.

Artikel 15

1.De directeur-generaal stelt jaarlijks een werkprogramma voor het daaropvolgende jaar op. Hij kan het werkprogramma tussentijds wijzigen.

2.In het werkprogramma wordt vastgelegd welke werkzaamheden het CBS in een bepaald jaar zal uitvoeren, voor zover de beschikbare middelen dat toelaten.

3.Het werkprogramma bevat een beschrijving van het belang van een statistiek voor praktijk, beleid en wetenschap, de vraag of een statistiek noodzakelijk is op grond van Europese of andere regelgeving, een verantwoording omtrent de belangrijkste niet-gehonoreerde verzoeken om statistieken en een paragraaf met de kosten en opbrengsten van de statistieken.

Artikel 16

1.De directeur-generaal legt het meerjarenprogramma en het werkprogramma vůůr 1 november en de wijzigingen in het werkprogramma tussentijds ter vaststelling voor aan de CCS.

2.De directeur-generaal legt het meerjarenprogramma, het werkprogramma en de wijzigingen in het werkprogramma, na vaststelling door de CCS, ter inzage bij het CBS gedurende de periode waarvoor zij gelden. Hiervan doet hij mededeling in de Staatscourant.

Artikel 17

1.De CCS zendt het meerjarenprogramma vůůr 1 december aan Onze Minister.

2.Onze Minister brengt zijn standpunt over de financiŽle en organisatorische voorwaarden die vervuld moeten worden ter verwezenlijking van het meerjarenprogramma, bepaald in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers, binnen zes maanden na ontvangst van het programma ter kennis van de directeur-generaal, de CCS en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hiervan doet hij mededeling in de Staatscourant.

Artikel 18

De directeur-generaal bepaalt de methoden waarmee de in de werk- en meerjarenprogramma's opgenomen onderzoeken worden uitgevoerd en de wijze waarop de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x