Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 7 januari 1971, Stb. 1971, 1, houdende regelen inzake de opheffing van de afdeling effectenregistratie van de Raad voor het Rechtsherstel. Inwerkingtreding: 1 oktober 1971 (Stb. 1971, 541).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel VII van de Rijkswet van 9 maart 1967, houdende regelen inzake de opheffing van de Raad voor het Rechtsherstel (Stb. 1967, 163), thans ook regelen vast te stellen inzake de opheffing van de afdeling effectenregistratie van die raad en enige daarmede verband houdende voorzieningen te treffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).