Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 4 februari 1976, Stb. 1976, 85, tot opheffing van het bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie. Inwerkingtreding: 1 april 1976.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.,

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is overeenkomstig het door de Sociaal-Economische Raad op 21 juni 1974 uit eigen beweging uitgebrachte advies over te gaan tot opheffing van het bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).