Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 29 mei 1991, Stb. 1991, 350, tot opheffing van het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven, tevens strekkende tot wijziging van de Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten. Inwerkingtreding: 1 januari 1992 (Stb. 1991, 441).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is overeenkomstig het door de Sociaal-Economische Raad op 20 januari 1989 daartoe uitgebrachte advies over te gaan tot integratie van taken en bevoegdheden van het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven in het Produktschap voor Vis en Visprodukten, daartoe de Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten te wijzigen en, in samenhang daarmee, beide voornoemde bedrijfschappen op te heffen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).