Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 17 april 1990, Stb. 1990, 247, houdende overbrenging in beheer en onderhoud bij de gemeente Dordrecht van de Krabbegeul en het afgedamde gedeelte van het Mallegat met bijbehorende werken te Dordrecht. Inwerkingtreding: 1 augustus 1990.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnde Krabbegeul en het afgedamde gedeelte van het Mallegat met bijbehorende werken te Dordrecht in beheer en onderhoud over te brengen bij de gemeente Dordrecht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).