MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 723, houdende regels inzake de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro's (Wet overgang belastingheffing in euro's). Inwerkingtreding: 1 januari 1999.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de deelneming van Nederland aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie wenselijk is regels te stellen inzake de overgang op de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro's;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).