Nadere regelgeving:
- Besluit uitvoering afwikkeling liquidatie-uitkeringen en voorzieningen

 

 

WET van 2 februari 1967, Stb. 1967, 102, houdende overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inwerkingtreding: 1 mei 1967 (Stb. 1967, 213).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake overgangsrecht met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).